Głównym celem naszej Firmy jako producenta wyrobów medycznych, produktów leczniczych, produktów biobójczych, środków ochrony indywidualnej oraz dostawcy usług laboratoryjnych jest dostarczanie wyrobów i usług najwyższej jakości spełniających wymagania, oczekiwania i potrzeby użytkowników, przy jednoczesnym rozwoju i umacnianiu pozycji na rynku w swojej branży.

 

Pragniemy aby marka Firmy kojarzyła się nam i naszym Klientom z wysoką jakością oraz bezpieczeństwem oferowanych wyrobów i świadczonych usług, dlatego też w działalności kierujemy się następującymi zasadami:

 

Prowadzimy szczegółową analizę rynku oraz istotnych wymagań stron zainteresowanych mających wpływ na funkcjonowanie firmy.

Oferta ma charakter indywidualny i jest opracowywana z uwzględnieniem wymagań, oczekiwań i potrzeb poszczególnych Klientów.

Sprawnie realizujemy zamówienia i wymagania związane z jakością i terminowością dostaw.

 

Zasady te spełniamy poprzez:

 

Przestrzeganie norm i przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania Firmy, jak też uwzględnionych wymagań Klientów. Identyfikacje ryzyk i szans, które wpływają na bezpieczeństwo i

jakość wyrobów i usług oraz zdolność do zwiększania zadowolenia użytkownika

Ciągłe doskonalenie osiągamy przez nieustanne poszukiwanie możliwości poprawy jakości naszych celów, działań, produktów i usług

Wprowadzanie, utrzymywanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzanie jakością zgodnego z

wymaganiami norm: ISO 9001 i IS0 13485 oraz zapewnienie niezbędnych zasobów do realizacji przyjętych celów.

Utrzymanie i ciągłe doskonalenie funkcjonującego systemu Dobrej Praktyki Wytwarzania, Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej oraz Dobrej Praktyki Laboratoryjnej,

Ciągłe monitorowanie i doskonalenie procesów, od których zależy jakość i bezpieczeństwo wyrobów, produktów i usług.

Podejście i myślenie procesowe, które realizujemy przez identyfikację, dokumentowanie, korygowanie i nieustanne doskonalenie procesów firmy, poszukując najbardziej efektywnego algorytmu systemowego rozwoju.

Zaangażowanie pracowników, które osiągamy przez aktywne włączanie ich w system zarządzania przedsiębiorstwem, edukację, uświadamianie znaczenia jakości, doskonałości i wzrostu świadomości indywidualnej i grupowej w efektywnym działaniu oraz poprzez zarządzanie zasobami ludzkimi zgodne z przyjętą w firmie polityką personalną.

Wykazywanie dużej elastyczności i wychodzenie naprzeciw życzeniom Klientów.

 

Dlatego też zobowiązujemy się ciągle doskonalić wdrożony System Zarządzania Jakością, tak by móc zaspokoić potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów i tym samym umacniać zaufanie do jakości wyrobów produkowanych przez naszą firmę.